อำเภอพบพระเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่กะหล่ำปลี ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ

อำเภอพบพระเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่กะหล่ำปลี ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ

อำเภอพบพระเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่กะหล่ำปลี ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ

                ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 หมู่ 1 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่กะหล่ำปลี และนายประสงค์  ไชยลังกา เกษตรจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายฉัทธนาตย์  เทียนขาว นายอำเภอพบพระ เกษตรอำเภอพบพระ,ผู้เชี่ยวชาญการผลิตและสงเสริมฯ,ผอ.กลุ่มส่งเสริมเห็ด,ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชและเห็ด , ผอ.กลุ่มการวิจัยศัตรูพืช,นายชานน โชติคัคนานต์ นายกอบต.คีรีราษฎร์ , หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

                โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งผลิตขนาดใหญ่ให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยเข้าสู่ระบบตลาด , ให้เกษตรสามารถผลิตผักปลอดภัย และมีความเชื่อมโยงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ , เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้กว้างยิ่งขึ้น , เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่

                ในงานมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสำหลับการปลูกผักกะหล่ำปลี  , การความรู้เรื่องโรคผักกะหล่ำปลี , ความรู้เรื่องแมลงผักกะหล่ำปลี , ระบบการจัดการแปลงใหญ่และมีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตกะหล่ำปลีในรูปแบบฐานเรียนรู้ฐานเรียนรู้ที่ 1 – เทคโนโลยีการผลิตกะหล่ำปลีให้มีคุณภาพ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 – ดินและปุ๋ยการตรวจวิเคราะห์ดิน ฐานการเรียนรู้ที่ 3 – การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  ฐานการเรียนรู้ที่ 4 – ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร – ศูนย์การจัดการดินและปุ๋ยชุมชน ฐานการเรียนรู้ที่ 5 – การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า และฐานการเรียนรู้ที่ 6 – เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป