อำเภอแม่สอด จัดงานวันเข้าพรรษา พร้อมปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2558

อำเภอแม่สอด จัดงานวันเข้าพรรษา พร้อมปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2558

อำเภอแม่สอด จัดงานวันเข้าพรรษา  พร้อมปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2558

                             นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในอำเภอแม่สอด ให้พระสงฆ์ได้ใช้ในกิจกรรมของพระพุทธศาสนา ในช่วงเข้าพรรษานานกว่า 3 เดือน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน ปลัดอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย ที่ว่าการอำเภอแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดพร้อมสภาวัฒนธรรม วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ตรวจคนเข้าเมืองตาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ศูนย์การศึกษานอกระบบแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด เรือนจำอำเภอแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณหน้าที่ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                             ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีดั่งเดิมของชาวไทยที่สืบทอดกันมา ซึ่งในปีนี้วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เป็นวันอาสาฬหบูชาและในวันศุกร์ที่  31 กรกฎาคม 2558 เป็นวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา  ซึ่งพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจะร่วมหล่อต้นเทียน จะเข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญ โดยการนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่าง ๆ นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ประจำวัดหรือสำนักสงฆ์ เพื่อปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าพรรษา ตามที่พุทธบัญญัติได้กำหนดไว้ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ จะได้ใช้ประโยชน์จากเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นแสงสว่างในการปฏิบัติกิจฯสำหรับกิจกรรม วันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 นี้ ทางอำเภอแม่สอดจัดขึ้นเพื่อ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ เพื่อฟื้นฟูแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประเพณีของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและยึดมั่นในศาสนา และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บำรุงรักษาบวรพระพุทธศาสนา ตามแบบอย่างที่พุทธศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติ ตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป                                                                     

//////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป