อำเภอแม่สอด ประชุมการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะและ รถจักรยานยนต์รับจ้าง

อำเภอแม่สอด ประชุมการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะและ รถจักรยานยนต์รับจ้าง

อำเภอแม่สอด ประชุมการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะและ รถจักรยานยนต์รับจ้าง

                ณ.ห้องประชุม วงธนสารสิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นาย ธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะและ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ด้วยอำเภอแม่สอดได้รับแจ้งจาก กองกำลังรักษาความเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตากให้อำเภอแม่สอดดำเนินการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภท ที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย   โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายมนูศักดิ์  จันทร์โต เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน  โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องกองกำลังรักษาความเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 310 ให้อำเภอแม่สอดดำเนินการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภทที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย   โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 กพ. 2559 เรื่องเพื่อทราบ ถึงข้อมูลการจัดระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณะรับจ้าง รถจักรยานยนต์ รถตู้และรถแท็กซี่  ข้อมูลการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะที่ไม่สามรถจดทะเบียนได้ ( ซาเล้ง ) เรื่องเพื่อพิจรณา การพิจารณากำหนดมาตรการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะพื้นที่ของอำเภอแม่สอด จากนั้นประธานกล่าวสรุปผลการประชุม///////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป