อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559

                        ณ.ห้องประชุมวงธนสารสิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด  นายธนยศ  ปานขาว  นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ หรือ ศจพ.อ. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผญบ.เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง

วาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่ารัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พศ.2557- 2560 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการยุทธศาตร์ที่ 1 ให้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ ในส่วนของอำเภอแม่สอดเป็นจำนวน 35 หมู่บ้านด้วยกัน เรื่องเพื่อทราบถึงวิธีการดำเนินงาน การจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเป้าหมายและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในประเภทข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลด้านสังคม เป็นต้น

ดำเนินการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์คืนข้อมูลให้ชุมชน นำเสนอข้อมูลเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันพิจารณา เรื่องเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ/////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป