อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2559

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2559

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2559

            ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น 2 อ.แม่สอด จ.ตาก นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2559 โดยวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงการมาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการของ นางพัชรินทร์  บุญตาปวน จากที่ทำการอำเภอแม่ระมาดมาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอที่ว่าการอำเภอแม่สอด เรื่องที่ประชุมครธกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน กพ.2559 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2559เมื่อวันอังคารที่ 2 กพ.2559 เรื่องเพื่อทราบ การรายงานข้อมูลการบริหารโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท เรื่องกำหนดการออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ตำบลด่านแม่ละเมา เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.แม่สอดประจำเดือน กพ.2559 การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.แม่สอด การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท การทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน//////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป