อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดนำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กว่า 300 คน ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 จวบถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัว มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดังนั้นการที่ไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการคิดดีทำดีและในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558ประกอบกับในวันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป