อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2559

                ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2559 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำปี 2559 โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม    สำหรับกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) มีกิจกรรมเด่นที่สำคัญ ได้แก่ อ่านสารของอธิบดีกรมการปกครองและอ่านสารของปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน และการบรรยายบทบาทความสำคัญของ กม. แนวทางการขับเคลื่อน กม. ในปี 2559 รวมถึงการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป