อำเภอแม่สอดจัดงานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และจัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558

อำเภอแม่สอดจัดงานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และจัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558

อำเภอแม่สอดจัดงานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และจัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558

                                       นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่ารชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดพร้อมปลัดอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมงานกว่า 500 น การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435  ที่ผ่านมาเป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป