อำเภอแม่สอดจัดประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

                ที่หอประชุมอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  โดยมีระเบียบวาระก่อนการประชุมเป็นการประดับเหรียญจากวิทยาลัยกรมการปกครองให้แก่ นายสุเมฆ มหาวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ ที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จากนั้นเป็นระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยของตำบลและหมู่บ้าน กรณีแรงงานต่างด้าวหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องด้วยกรมการปกครอง แจ้งว่าปัจจุบันการกระทำความผิดในลักษณะอุกฉกรรจ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือแรงงานต่างด้าว หรือผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเมื่อกระทำความผิดแล้ว จะหลบหนีออกนอกประเทศ ทำให้ไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครองและตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแล เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อสังเกตพฤติการณ์ของบุคคล พร้อมทั้งหาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในพื้นที่และช่องทางการเดินทางเข้าออกตามธรรมชาติ ซึ่งใช้หลบหนีออกนอกประเทศของแรงงานต่างด้าว กรณีตำบล หมู่บ้านตามแนวชายแดนหรือในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการเพิ่มเติม เช่น การจัดเวรยาม การตั้งจุดสกัด หรือประสานและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่อย่างใกล้ชิด  หากพบการกระทำความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าระงับเหตุ และจับกุมผู้กระทำความผิด แล้วรายงานให้นายอำเภอทราบโดยทันที

////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป