อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2558

อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2558

อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2558

                อำเภอแม่สอดโดยนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด จัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดทั้ง 10 ตำบล ครั้งที่ 9 / 2558 ที่หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงเรื่องการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจำนวน 2 คน เรื่องการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของรัฐบาล เรื่องการขอความร่วมมือสอดส่งพฤติการณ์ของสายและนายหน้าเถื่อน เรื่องผลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตากประจำปี 2558 เรื่องโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริระดับอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่องการขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เรื่องของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเรื่องอื่นๆ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป