อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

                อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมการประชุมในวันนี้กว่า 300 คน โดยก่อนวาระการประชุมเป็นการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  การมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยพร้อมหางเครื่อง ของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2558 – 2559 ในงานตากสินราชานุสรณ์ การมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด การมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออกจำนวน 25 หมู่บ้าน

                จากนั้นเป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการคัดเลือกกำนันตำบลแม่ปะคนใหม่ เรื่องการจัดกิจกรรม 9 วันหรรษาสนุกสุขๆ อำเภอแม่สอด ในระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันพฤหัสที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด เรื่องมาตรการในการตรวจสอบเฝ้าระวัง สอดส่งดูแลในการดำเนินการต่างๆในพื้นที่ เรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เรื่องผลการคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มกราคม 2559 เรื่องการขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง เรื่องการขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

                เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอด เรื่องแจ้งคำสั่งและประกาศพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 เรื่องการเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษอาญาตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  เรื่องการติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอาจก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่ประสงค์ดี เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุกลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกันหรือก่อเหตุรุนแรง เรื่องการสรุปผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง เรื่องของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน เรื่องการสรุปผลการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก  เรื่องการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับอำเภอประจำปี 2559 เรื่องการประชาสัมพันธ์สาธิตนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มนักศึกษาไทย

ภาพ/ข่าว โดย อ้ายหลิ่น

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป