อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะเฝ้าระวังปัญหาสังคมในระดับพื้นที่

อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะเฝ้าระวังปัญหาสังคมในระดับพื้นที่

อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะเฝ้าระวังปัญหาสังคมในระดับพื้นที่

            ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสินที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะทำงานระวังปัญหาสังคมในระดับพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องสถานการณ์อาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องสถานการณ์ด้านยาเสพติด ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  โดยมีแผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยา แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติด แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนการสกัดกั้นยาเสพติดและแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ เรื่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เรื่องสถานการณ์ผู้ได้รับโทษจำคุกในเรือนจำ และเรื่องการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำของหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป