อำเภอแม่สอดจัดประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิต

อำเภอแม่สอดจัดประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิต

อำเภอแม่สอดจัดประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิต

                ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่าที่ทำนาในฤดูการผลิต 2558/2559 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู้บ้านในแต่ละตำบลเข้าร่วมการประชุมกว่า 20 คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้มีการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิต 2559/2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องกับผู้เช่านา และผู้เช่นนาสามารถดำเนินการเช่านาในทุกพื้นที่ที่มีการเช่านาในอัตราที่คณะกรรมการการเช่านาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมระดับตำบลกำหนดไว้ เรื่อการแจ้งอัตราค่าเช่านาในฤดูการผลิต 2558/2559 แต่ละตำบลให้ทราบ เรื่องกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเช่านาที่ดินเกษตรกรรมระดับตำบลและชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อทำการลดค่าเช่านา ไร่ละไม่น้อยกว่า 200 บาทต่อเนื่องจากฤดูการผลิตและเรื่องการพิจารณาลดค่าเช่ายาให้แก่ผู้เช่านาโดยมีคณะกรรมการเช่านาที่ดินระดับตำบลและชุดปฏิบัติการประจำตำบลเป็นผู้เสนอ

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป