อำเภอแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

อำเภอแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

อำเภอแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง              

                ที่ห้องประชุม โรงเรียนแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร  นายอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ นายประทีป  โพธิ์เที้ยม ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ที่นำคณะมาโดย นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแกลง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน  กลุ่มสตรี และนักธุรกิจ   โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลนครแม่สอด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่ 3 อำเภอ และ การปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด และจากหอการค้าจังหวัดตาก ที่ได้บรรยายเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และแนวโน้มการเจริญเติบโตทางด้าน อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดน  โดยหลังจากที่คณะได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้แล้วจะได้ลงพื้นที่ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อศึกษาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป