อำเภอแม่สอดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2559

อำเภอแม่สอดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2559

อำเภอแม่สอดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2559

                ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2559 โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน โดยก่อนวาระการประชุมเป็นการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจำนวน 13 คน หลังเสร็จสิ้นการมอบหนังจึงเป็นวาระการประชุมซึ่งประกอบไปด้วย

การแสดงความยินดีกับประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สอดคนใหม่

                การแนะนำนางพัชรินทร์ บุญตาปวน ปลัดอำเภอข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  การประกวดทายาทราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดินและการประกวดราชสีห์ผู้สง่างาม การสรุปผลการจัดกิจกรรม 9 วันหรรษาสนุกแบบสุขๆ เมื่อวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรื่องโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม ที่โรงเรียนบ้านห้วยจะกือ หมู่ที่6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด เรื่องโครงการงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอด เรื่องการชะลอการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครองเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องการยกระดับฐานะมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระของจังหวัดตาก  เรื่องสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องการรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำเดือนกุมภาพันธ์และการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่สอด

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป