อำเภอแม่สอดเปิดโครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการตำบล ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาตามภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอและท้องถิ่น

อำเภอแม่สอดเปิดโครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการตำบล ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาตามภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอและท้องถิ่น

อำเภอแม่สอดเปิดโครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการตำบล ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาตามภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอและท้องถิ่น

                ที่ ห้องประชุมชั้น 3 รร.อีโค่อินท์ นาย ปรีชา  ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการตำบล ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาตามภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอและท้องถิ่น อ.แม่สอด จ.ตาก ประจำปี พ.ศ.2558 ตามที่ จ.ตาก ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตาก เพื่อดำเนินการสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ประชาชนทุกกลุ่มฝ่าย ตลอดจนเพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

                ภารกิจงานด้านปรองดองสมานฉันท์ถือเป็นนโยบายอันสำคัญของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินการเริ่มแรกในระยะที่ 1ต่อมาในช่วงระยะที่ 2 ช่วงระยะเวลาเดือน สค.2557 ถึง กย.2558เป็นการขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง โดยในวันนี้มีข้าราชการฝ่ายปกครองและท้องถิ่นได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 100 คน

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป