อิสานล้านนา : บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อิสานล้านนา : บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “อิสานล้านนา” บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา..

เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (วิถีชีวิตอิสานล้านนา) บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้(เยี่ยมชมอาชีพการจักสานกระติ๊บข้าว,เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นายอนุรัตน์ โพธิมาตย์(น้องโน้ต),เยี่ยมชมศูนย์การทอผ้าชาวภูไทและชมกิจกรรมศิลปะดนตรีโปงลางชาวภูไท

การท่องเที่ยวโดยชุมชน “อิสานล้านนา” …บ้านใหม่ราษฏร์บำรุง หรือ บ.จำไก่ เป็นหมู่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ทั้งชาวไทยอีสานและชาวผู้ไท ซึ่งมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม และมุกดาหารบ้านใหม่ราษฎร์บำรุงอยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ24 กิโลเมตร

มีจำนวนครัวเรือน 140 หลัง จำนวนประชากรทั้งสิ้น 632 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน พื้นที่ส่วนใหญ่ สภาพอากาศจึงมีความเหมาะสมต่อการทำเกษตร โดยชุมชนคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเดิมของตนเองอยู่ ประชากรอาศัยแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่กันแบบเครือญาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ยังอนุรักษ์ไว้ เช่นวัฒนธรรมการกินอยู่ ภาษาพูดของท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา…ประกอบด้วย ประเพณีแห่ดอกไม้ในวันสงกรานต์ บุญข้าวจี่ บุญกองข้าว บุญเบิกบ้าน การทอผ้า การทอเสื่อกก การจักสาน

ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือ การแสดงดนตรีโปงลาง จากวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงได้ร่วมกันจัดโฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาวิถีชีวิตแบบอีสานและล้านนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย หัตถกรรมพื้นบ้าน (ทอผ้า จักสาน ทอสื่อกก)

ศิลปะการแสดงดนตรีโปงลาง แปลงเกษตรการทำนา ภูเขา (หน้าผาเทวดา) ประเพณีแห่ดอกไม้ วันสงกรานต์ พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญการบริหารจัดการท่องเที่ยว..ดำเนินการโดยชุมชนซึ่งมีกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมบริหารจัดการและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น โฮมเสตย์ กลุ่มแม่บ้านจัดการเรื่องอาหาร กลุ่ม OTOP จัดการจำหน่ายสินค้าOTOP อบต.จัดการเรื่องอุปกรณ์ รถ เจ้าหน้าที่ กลุ่มดนตรีโปงลางจัดการเรื่องการแสดง รายได้ที่ได้รับแบ่งเข้าชุมชน 10% ของรายได้
ทั้งหมด..

นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ชาวต่างประเทศนิยมมาพักศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทำเกษตร หัตถกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ชาวไทยเที่ยวชมโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีโปงลาง…

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวบุปผา คนสนิท โทร.089-9525508

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..