เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร

สู่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

           เมื่อวันก่อน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประชุม ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด ที่รับผิดชอบประสานงานในแต่ละอำเภอ โดยได้ชี้แจงวิธีการดำเนินงาน การเตรียมการ การเสนอแผนงานโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ ช่วยในการขับเคลื่อนโครงการให้แก่พื้นที่ได้

        โดยสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี นั้นมีพื้นที่เป้าหมายที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก ตามข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ทั้งสิ้น 30 ตำบล ใน 7 อำเภอ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ ได้เปิดเภยถึงการดำเนินงานว่่า ในฐานะเลขาคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ได้เชิญคณะกรรมการบริหารโครงการ มาประชุม ชี้แจงโครงการ และวิธีการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด จะได้มอบหมายแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

อัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี