เกษตรสุพรรณบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

เกษตรสุพรรณบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 21 มกราคม 2558 เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา ดำเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านยางพารา ของจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี มีการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามพื้นที่เปิดกรีด ในอัตราไร่ละ 1000 บาท ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย โดยเป็นพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ปี 2557/58 ทั้งสิ้น 654 ไร่ 2 งาน ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น 458 ไร่ จากเกษตรกร 5 อำเภอ
  2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม วงเงินสินเชื่อไม่เกินครัวเรือนละ 100000 บาท โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น 10 ราย
  3. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง โดยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์การเกษตรเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อผลผลิตยางพาราจากเกษตรกร ซึ่ง สหกรณ์การเกษตรอำเภอด่านช้าง ได้เข้าร่วมโครงการ มีสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา 108 คน พื้นที่ปลูก 2000 ไร่ มีแผนในการรวบรวมยางพารา จำนวน 40 ตัน และขอรับอนุมัติวงเงินจาก ธกส 2000000 บาท

 

 ABOUT THE AUTHOR

อัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี