เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต เทศบาลนครแม่สอด  ร้อยเอกพิชัย กฤชชวาสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงหนัก หัวหน้าประชาสัมพันธ์มวลชน  เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4  เป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร ทั้ง 2 ตำบลได้แก่ เกษตรกรตำบลแม่ตาว เกษตรกรตำบลแม่ปะ  ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดขึ้น โดยมีนาง ถนอมศรี แสนหาญ เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่สอด ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และประสานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสนับสนุน

 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหลักการสำคัญ คือแนวทางที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเสริมในช่วงเวลา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ปี 2558/2559 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าเกษตร ให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต  เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม จำนวน 3 ครั้งๆละ 5 วัน ติดต่อกัน รวมทั้งหมด 15 วัน ในวันนี้เป็นการอบรมของรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยเกษตรกร จำนวน 50 ราย เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรในการบรรยายความรู้ต่างๆ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว/////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป