เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัด“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร”ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯและแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรและธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัด“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร”ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯและแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรและธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัด“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร”ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯและแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรและธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” โดยความร่วมมือของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นแกนกลางในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “เยาวชน รักษ์พงไพร” นี้ขึ้น

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ การฝึกการตัดสินใจและรู้จักความสามัคคีอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการศึกษาดูงานในสภาพพื้นที่จริง เช่นการปลูกหญ้าแฝก การทำฝายกั้นน้ำ เป็นต้น โดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ได้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 60 คน และมีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง ใช้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (บ.ผาแดง อินดัสทรี จำกัด)////////////////////////////

ขอบคุณภาพ / ข่าว  ศตายุ วาดพิมาย

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป