เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยื่นหนังสือ สปช. หนุนร่างกฏหมายกระจายอำนาจ

เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยื่นหนังสือ สปช. หนุนร่างกฏหมายกระจายอำนาจ

เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยื่นหนังสือ สปช. หนุนร่างกฏหมายกระจายอำนาจ

เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยื่นหนังสือสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สนับสนุนร่างกฏหมายประชาชนเพื่อการปฏิรูป พร้อมเสนอร่างรัฐธรรมนูญฯ หมวดการกระจายอำนาจฯ และร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนองต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชี้การผลักดันให้กระจายอำนาจที่สมบูรณ์ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับและการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากฐานของประเทศ

      เมื่อเวลา 11.30 น.  วันนี้ (6 ม.ค.) ที่รัฐสภา  นายสวิง ตันอุด ผู้ประสานงานเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ภาคเหนือ พร้อมตัวแทนเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองอีกหลายจังหวัดกว่า 30 คน เช่น ระยอง กรุงเทพมหานคร ปัตตานี  เชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขอให้พิจารณาและสนับสนุนร่างกฎหมายประชาชนเพื่อการปฏิรูป

 นายสวิงระบุว่า เนื่องด้วยเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวมจำนวน 50 จังหวัด มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับและการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากฐานของประเทศบนพื้นฐานของการปกครองตนเองหรือการจัดการตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด  เครือข่ายจึงได้ร่วมกันจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. … (เฉพาะหมวดว่าด้วย การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น) และร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้น  เช่น ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดจัดการตนเอง พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติจังหวัดระยองจัดการตนเอง พ.ศ. …. ร่าง พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ร่าง พระราชบัญญัติการบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ….

โดยร่างกฎหมายทุกฉบับ ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นและปรับปรุงแก้ไขของประชาชนในจังหวัดเครือข่าย  นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชนและสาธารณชนอย่างกว้างขวางตามควรแก่กรณีมาแล้ว ประกอบกับเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองเห็นว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติสามารถเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่โดยในการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง สามารถจะสนับสนุนและผลักดันให้ร่างกฎหมายเหล่านี้ได้รับการพิจารณาในคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญฯ) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองจึงขอเสนอร่างกฎหมายทั้ง 6 ฉบับ ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติได้นำพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาใช้เป็นร่างกฎหมายในกระบวนการปฏิรูปประเทศโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติตามที่เห็นสมควร

        

วันเดียวกันนี้ เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยังได้เสนอเนื้อหาดังกล่าวนี้ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอีกด้วย  เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …. น่าจะกำลังเปิดรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น รวมทั้ง ร่างรัฐธรรมนูญฯ หรือร่างกฎหมายฯ ที่สะท้อนถึงหลักการและรายละเอียดที่สำคัญจากสาธารณชนอยู่ในขณะนี้ไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. … ของคณะกรรมาธิการฯ ตามที่จะเห็นสมควร  

อนึ่ง สาระสำคัญที่เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองเสนอในรัฐธรรมนูญ หมวดกระจายอำนาจประกอบด้วย 1. กำหนดเนื้อหาว่าด้วยการปกครองตนเอง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 2. กระจายอำนาจโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง คำนึงถึงภูมินิเวศ พื้นที่วัฒนธรรม หรือพื้นที่เขตปกครอง 3. ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้บริหาร และสภาท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งมีสิทธิจัดการด้านการคลัง และรายได้ในพื้นที่ของตนเอง 4. ให้มี “สภาพลเมือง” ในระดับพื้นที่ทุกระดับ เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ ควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล และกำหนดทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง

 ABOUT THE AUTHOR

สารคดีชุด "กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น" ออกอากาศทุกวันพฤหัสฯ เวลา 22.30-23.30 น. เริ่ม 15 มกราคม 2558 ทางไทยพีบีเอส