เครือข่ายชุมชนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมจัดประชุมคณะกรรมการและประธานชุมชน

เครือข่ายชุมชนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมจัดประชุมคณะกรรมการและประธานชุมชน

เครือข่ายชุมชนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมจัดประชุมคณะกรรมการและประธานชุมชน

                ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสุนทร สันธิศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์ หัวหน้าโครงการเครือข่ายภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง จัดประชุมเครือข่าย สมาชิกและประธานชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยมีเครือข่ายสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงข้อมูลในส่วนของประชากรในพื้นที่น้ำท่วมนั้น มีส่วนสำหรับใช้เพื่อการประเมินผลกระทบต่อสังคม และการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการคาดคะเนการจัดการภัยน้ำท่วม ได้แก่ การอพยพ และการเตรียมพื้นที่พักพิง นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการประมาณการการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงการประมาณระดับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ทำให้ลักษณะการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป หรือจำนวนผู้ประสบภัยที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ไม่รวมไปถึงการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตที่เป็นผลตามมา โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆที่เป็นผลกระทบตามมา เป็นต้น โดยสมมติให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับความเสียหายของอาคาร ในการประมาณจะนำระดับความเสียหายของอาคารที่ได้ทำการประเมินตามเหตุการณ์น้ำท่วม โดยอาศัยข้อมูลอาคาร มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการกระจายของจำนวนประชากร ทั้งนี้ สถานการณ์ที่แตกต่างตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ถูกกำหนดให้ไม่มีผลต่อการประเมินจำนวนผู้ประสบภัยเนื่องจาก เหตุการณ์น้ำท่วมมิได้เป็นเหตุที่เกิดโดยฉับพลันดั่งเช่นกรณีของการเกิดเหตุแผ่นดินไหว

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป