เครือข่ายประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิว่างงาน เชื่อไม่กระทบเงินกองทุน

เครือข่ายประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิว่างงาน เชื่อไม่กระทบเงินกองทุน

20150902200021.jpg

เครือข่ายประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิว่างงาน เชื่อไม่กระทบเงินกองทุน ย้อนกม.ประกันสังคม 25 ปีไม่เคยรอนสิทธิ  

ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) 14 องค์กร ประกอบด้วย องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย และ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นำโดยนัส โกศล ภาคภูมิ สุกใส และบัณฑิต แป้นวิเศษ เข้าพบและยื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติ และประธานกรรมาธิการกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่…) พ.ศ… ขอให้พิจารณาทบทวนและแก้ไขนิยามคำว่า “ว่างงาน” ในร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ…

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน ระบุในหนังสือที่ยื่นต่อประธานกรรมาธิการกรรมาธิการวิสามัญ โดยให้แก้ไขนิยามคำว่า “ว่างงาน” ที่บัญญัติใหม่ตามมาตรา 5 ในร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .… ให้กลับไปใช้นิยามตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนที่ออกจากงานทุกกรณี ขณะเดียวกฎหมายประกันสังคมที่บังคับมาแล้ว 25 ปี ยังไม่เคยมีการลดหรือลิดรอนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาก่อน มีแต่การพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนมาโดยตลอด นอกจากนี้การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนการว่างงานย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557) เป็นเงิน 178,323,377 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะของกองทุนประกันสังคมสัดส่วนการว่างงาน ในปีพ.ศ. 2556 มีจำนวนเงินถึง 90,331 ล้านบาท ซึ่งไม่น่าจะกระทบต่อสถานะของกองทุนแต่อย่างใดและไม่ควรนำมาเป็นเหตุผลหลัก

ในหนังสือของเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน ยังระบุด้วยว่า ข้อเท็จจริงการจ้างงานภายใต้กระแสทุนนิยม พบว่าการลาออก มักเกิดจากการกดดันและบีบบังคับให้ลาออกอย่างไม่เต็มใจหรือผิดธรรมชาติ เช่น มีพนักงานลาออกในครั้งเดียวกัน จำนวน 6,000 คนของบริษัทรามาชูส์ อินดัลทรี ในปี พ.ศ. 2552 และ ณ ปัจจุบันปรากฏการณ์ดังกล่าว ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบัญญัตินิยาม “ว่างงาน” ใหม่ ถือเป็นการเพิ่มช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมในอนาคต

ภาคภูมิ สุกใส สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานตัวแทนตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า การเข้ายื่นหนังสือในวันนี้ เพื่อยืนยันให้กลับไปใช้นิยาม “ว่างงาน” ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เนื่องจากเรื่องสิทธิว่างงานดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ทางคปค.ได้เตรียมนัดเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.แรงงาน) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอให้สนับสนุนการใช้กฎหมายเดิมในกรณีว่างงานเพื่อให้กฎหมายใหม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนแทนที่จะเป็นการตัดสิทธิผู้ประกันตน

ภาคภูมิ กล่าวต่อไปว่า การที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ถูกหักทุกเดือน เงินส่วนนี้มีค่าประกันว่างงานอยู่ด้วย ทุกคนจึงมีสิทธิใช้ ขณะเดียวกันเจตนารมณ์ของกองทุนประกันสังคม คือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งเกิดการว่างงาน ก็ได้รับความเดือดร้อน กองทุนประกันสังคมจะต้องมาบรรเทาความเดือดร้อน

“เราไม่ควรจะเอาบริบทของนานาชาติมาใช้ เพราะประเทศต่างๆ ในระดับสากลนั้น มีการจ้างงาน หรือปฏิบัติกับผู้ใช้แรงงานอย่างตรงไปตรงมา แต่สำหรับประเทศไทย มีเงื่อนไขพิเศษมากมายที่ทำให้เกิดการว่างงาน เนื่องจากผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยยังถูกกดขี่อีกมาก” ภาคภูมิ กล่าว

 ABOUT THE AUTHOR