เครือข่ายพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

เครือข่ายพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

เครือข่ายพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

                ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 2 ได้จัดการประชุมเครือข่ายพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของการพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก โดยมีนางมยุรี สุขปัญญารักษ์ เป็นประธาน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบเครือข่ายเพื่อให้สถานบริการพยาบาลทุกระดับ ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้มีระบบมาตรฐานการพยาบาล จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของสถานพยาบาลในระดับเขตบริการสุขภาพ กำหนดแนวทางและกลวิธีดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของสถานพยาบาลในหน่วยงานและเขตบริการสุขภาพ 

            นางมยุรี สุขปัญญารักษ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบาย กำหนดทิศทางในการที่จะพัฒนาศักยภาพของการพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 2 เพื่อจะได้ทำความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติงานปี 2559 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป