เครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาระบบรายงาน ยกระดับการสื่อสารทางสังคม

เครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาระบบรายงาน ยกระดับการสื่อสารทางสังคม

เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์พัฒนาระบบรายงาน มุ่งสร้างการรับรู้ สะท้อนศักยภาพการทำงานภาคประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์พัฒนาระบบรายงาน มุ่งสร้างการรับรู้ สะท้อนศักยภาพการทำงานภาคประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ห้องประชุม สถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (พอช.) ภาคเหนือบน จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานหน่วยเลขานุการ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมสรุปบทเรียนการพัฒนารายงานผลลัพธ์การพัฒนาจังหวัดโดยองค์กรชุมชน ปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรายจังหวัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภาคประชาชนประเด็นต่างๆ อาทิ งานสวัสดิการชุมชน งานสภาองค์กรชุมชน งานพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนผ่านการผลิต รายงานที่ผลิตและส่งต่อแนวคิดสู่สาธารณะ การจัดเวทีประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทัศนะในการผลิตเอกสาร รายงานเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล กิจกรรม และผลการดำเนินงานอย่างมีระบบ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานภาคประชาชน ชุมชน ซึ่งในอดีตการผลิตเอกสารรายงานมักเป็นการผลิตเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เพียงด้านเดียว หากมีการพัฒนาให้เอกสารรายงานหรือการรายงานผ่านระบบเอกสารมีความน่าสนใจ และส่งผลต่อการรับรู้ความเข้าใจต่อในคนชุมชน ก็จะเป็นการทำให้เกิดการรับรู้ทางสังคมและเกิดความเป็นเจ้าของกิจกรรมร่วม กัน การสื่อสารทางสังคมนั้น เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่สนับสนุนการทำงานภาคประชาชนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน ผ่านวงเสวนาพูดคุย การจัดเวทีคืนข้อมูลหรืองานมหกรรมต่างๆ ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับภาคราชการ ตลอดจนการพัฒนาระบบรายงานเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น มุ่งให้เกิดการรับรู้กิจกรรมอย่างเป็นระบบและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการของภาครัฐ บนฐานข้อมูลภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นองค์กรหลักในการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในทุกรูปแบบ 

เพื่อสร้างพลังในการพัฒนางานขององค์กรภาค ประชาชนผ่านเครือข่ายการทำงาน ด้านต่างๆ ทั้งทรัพยากรที่ดิน ป่าชุมชน สวัสดิการ หรือสภาองค์กรชุมชน ทั้งนี้ การทำงานภาคประชาชนเป็นการทำงานโดยผ่านกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและเป็นผู้ ที่ทำงานในด้านต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้การทำงานของภาครัฐ มีความคล่องตัว เสมือนการเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นแก่ภาคชุมชนซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการ พัฒนาประเทศ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการยกระดับทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาสังคมเข้า สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อีกทางหนึ่งด้วย

 ABOUT THE AUTHOR

นักพัฒนาทางสังคม โดยผ่านกระบวนการสื่อสาร เพื่อสร้างการเรียนรู้และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง