เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูลทวงถามความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูลทวงถามความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ทำให้ภาคประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและต้องการข้อมูลเชิงลึก เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 “เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล” ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง “ ขอรับความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอในพื้นที่บ้านหนองแซง หมู่ 13 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์” เนื่องมาจากเครือข่ายอนุรักษ์ดงมูลเป็นผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมหากมีการดำเนินการเกิดขึ้น ประชาชนในพื้นที่ตั้งคำถามต่อเรื่องการอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จากเดิมที่ผู้ประกอบการโครงการสำรวจปิโตรเลียมขออนุญาตขุดเจาะในพื้นที่ บ้านโนนอำนวยหมู่ 8 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ บ้านหนองแซง หมู่ 13 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ในปี 2556

เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูลตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ในเอกสารที่ขอใช้เพื่อสำรวจขุดเจาะกับพื้นที่ที่ทำการขุดเจาะไม่ตรงกัน จึงเกรงว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจเดินทางมาขอข้อมูลเกี่ยวกับความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอทั้งหมด ในพื้นที่แปลงสัมปทาน L27/43 หลุมสำรวจ Phu Kheng-D พื้นที่บ้านหนองแซง หมู่ 13 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เพื่อความเข้าใจในกรณีการขออนุญาตการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป มีเนื้อหาดังนี้

20142107201039.jpg20142107201041.jpg

เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล ๖๔

หมู่ ๑๑ ตำบลนาตาล อำเภอเมือง

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๙๐

 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

เรื่อง ขอหนังสือรับความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมหลักฐานประกอบคำขอทั้งหมด ของแปลงสัมปทาน L27/43 หลุมสำรวจ Phu Kheng-D พื้นที่บ้านหนองแซง หมู่ 13 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

เรียน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

เนื่องจาก วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ได้เปิดเวทีไต่สวนสาธารณะ ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง การรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบการประชุมในครั้งนั้น

เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่แปลงสัมปทาน L27/43 หลุมสำรวจ Phu Kheng-D ได้เข้าร่วมประชุม และได้รับเอกสารประกอบการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน แต่จากการศึกษาข้อมูล พบว่ามีการย้ายหลุมสำรวจของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด จากเดิมที่ได้ขออนุญาตเพื่อสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีขุดเจาะในพื้นที่ บ้านโนนอำนวยหมู่ 8 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2553 มาเป็นพื้นที่ บ้านหนองแซง หมู่ 13 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ในปี 2556

เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล จึงอยากทราบว่า หลังจากมีการขอย้ายหลุมสำรวจ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้ยื่นคำขอรับความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอในพื้นที่บ้านหนองแซง หมู่ 13 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์หรือไม่ ดังนั้น เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขอข้อมูลหนังสือรับความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอทั้งหมด ในพื้นที่แปลงสัมปทาน L27/43 หลุมสำรวจ Phu Kheng-D พื้นที่บ้านหนองแซง หมู่ 13 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เพื่อความเข้าใจในกรณีการขออนุญาตการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                                                 

น.ส.กรรณิการ์ เหล่าพิมพ์

ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล

 ABOUT THE AUTHOR

ประชาชน