เชิญทอดผ้าป่ากองบุญข้าว ช่วยกะเหรี่ยงบางกลอย-โป่งลึก

เชิญทอดผ้าป่ากองบุญข้าว ช่วยกะเหรี่ยงบางกลอย-โป่งลึก

เชิญร่วมทอดผ้าป่ากองบุญข้าว

เป็นกำลังใจให้ชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-โป่งลึก 

ป่าต้นน้ำเพชร อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 8– 9 กุมภาพันธ์ 2557

ชุมชนชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำเพชรบุรี ณ บ้านใจแผ่นดินมาเนิ่นนาน ต่อมาในปี 2524 มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และในปี 2539 ชาวบ้านได้ถูกโยกย้ายออกจากผืนป่าที่เคยอยู่มาแต่เดิม แต่ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ จึงพยายามที่จะกลับไปอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมแต่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานทำลายยุ้งข้าวและเผาไร่ เป็นการผลักดันรอบที่2 เมื่อถูกผลักดันลงมาก็มาอยู่รวมกันกับกลุ่มที่ถูกอพยพลงมาก่อน โดยรัฐไม่ได้จัดสรรที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยรองรับ ทำให้ชาวบ้านไม่มีพื้นที่ทำกิน หรือมีที่ทำกินเป็นบางส่วนแต่ไม่สามรถทำการผลิตได้

ปัจจุบันพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยหมู่ที่ 1 บ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ตำบล ห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนกว่า 207 ครัวเรือน ประชากร 1,059 คน ได้ประสพปัญหาไม่มีข้าวกินมานานกว่า 17 ปี นำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพทั้งกายและใจ ความแตกแยกและการล่มสลายของครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญยิ่ง สาเหตุหลักของปัญหาคือ ชาวบ้านไม่มีพื้นที่ทำกิน ขาดที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ขาดสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน น้ำ ป่าไม้ ของชุมชนในการดำรงชีพ

ชาวบ้านกำลังเผชิญกับปัญหาขาดข้าว ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน สุขภาพกายและจิตไม่สมบูรณ์ ความเชื่อดั้งเดิมที่ผูกพันกับบ้านและไร่เดิมที่ถูกทำลาย ส่งผลต่อความเชื่อและจิตวิญญาณหรือ ขวัญ ของชาวบ้านและชุมชน
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิง ความรู้ดั้งเดิมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้หลายชั่วคนถูกทำลาย ชาวบ้านกลายเป็นเพียงผู้ที่ไร้ความสามารถในการพึ่งตนเอง ระบบการผลิตแบบนาขั้นบันไดไม่ใช่ความสามารถดั้งเดิมของชาวบ้าน

ดังนั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อหนุนเสริมปัจจัยพื้นฐานคือ ข้าว เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดำรงชีพได้เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชุมชน เพื่อจะได้ตั้งหลักในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปในอนาคต

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

09.00 –10.00 น. มาถึงวัดท่าคอย อ ท่ายาง จ เพชรบุรี
10.00-12.00 น. เสวนา ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์คนต้นน้ำ –คนปลายน้ำ คนกะเหรี่ยง คนเพชรบุรี 
12.00-13.00 น. อาหารเที่ยง
13.00-14.30 น. ถวายผ้าป่าข้าว วัดท่าคอย อ.ท่ายาง
14.30-18.00 น. เดินทางนำผ้าป่าเข้าสู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย 
18.00-19.00 น. อาหารเย็น
19.00-21.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนพูดคุย / เวทีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บาง กลอย

 

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 

06.00 – 08.00 น. อาหารเช้า 
08.00 – 09.00 น. ชุมชนศึกษา (สำรวจพื้นที่ ชุมชน)
10.00-11.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกะเหรี่ยงก่งกระจานความสัมพันธ์กับรัฐไทย
โดย ผู้เฒ่า กะเหรี่ยง ปู่คออี้ /หม่อมเล็ก/อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม
11.00-12.00 น. พิธี เรียกขวัญข้าว ส่งมอบข้าวแก่ชุมชน โดยผู้อาวุโส ผู้นำพิธีกรรม
12.00 – 13.00 น. อาหารเที่ยง
13.00-15.00น. ทิศทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาสู่อนาคตชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก- บางกลอย
15.00 น. เดินทางกลับ

ข้อมูลจาก FB Paskorn Jumlongrach

หมายเหตุ : กลุ่มเพื่อนกะเหรี่ยงในภาคเหนือ ได้จัดการระดมข้าวจากพื้นที่ภาคเหนือ ช่วยเหลือพี่น้องที่บางกลอย โดยกำหนดจะลงพื้นที่ในวันที่ 7 ก.พ.2557 นี้  แต่ยังคงไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันในการขนข้าวจำนวนมากไป  ซึ่งเครือข่ายกระเหรี่ยงภาคเหนืออยู่ระหว่างหาทางออกในการทำกิจกรรมครั้งนี้ให้บรรลุผลต่อไป   จึงขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทั้งหลายที่มีข้าว เสื้อผ้า อาหารแห้ง เงิน(ค่าเดินทางสำหรับขนข้าวจากเชียงใหม่ถึงแก่งกระจาน) หรือกำลังใจ สามารถไประดมน้ำใจได้ที่ สำนักงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ คกน หรือติดต่อ หยง085 6259894 หรือ เหนก 082 1841406 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ