เชิญร่วมงาน…วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

เชิญร่วมงาน…วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

                สือเนื่องมาจากสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังร่วมกับภาคีองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง

                ประเทศไทยเป็นสังคมพหุลักษณ์ ที่ต้องทำความเข้าใจถึงความหลากหลายชาติพันธุ?และวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและเคารถในวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดความปรองดองและสมาฉันท์นั้นจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง และในวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นี้ ได้กำหนดจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยขึ้น ณ หอประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะให้เห็นความสำคัญของชนเผ่าพื้นเมือง และจัดเวทีวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอของชนเผ่าพื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557

09.40- 09.50 น.                    พิธีกรรมเปิดงาน โดย คุณชี แซ่ลี ผู้นำจิตวิญญาณชนเผ่าพื้นเมือง

09.50 – 10.00 น.                   กล่าวรายงานโดย คุณวิทวัส เทพสง ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน

10.00 – 10.30 น.                   ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง 2 ชุด โดยคณะศิลปินเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองจากเครือข่าย
                                                ต้นกล้า และศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า

10.30 – 11.30 น.                   ประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถา โดย คุณกฤษฏา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง
                                                กระทรวงมหาดไทย

11.30 – 12.00 น.                   กิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชนและสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                   เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และระดมประเด็นข้อเสนอชนเผ่า
                                                พื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศ            

                                                – สถานบุคคล โดย เครือข่ายสถานะบุคคล

                                                – สุขภาพ  โดย ภาคีองค์กรทำงานสิทธิสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง

                                                – ป่าไม้ที่ดิน โดย เครือข่ายจัดการสิ่งแวดล้อมบนที่สูง

                                                – ความมั่นคงทางอาหาร โดย เครือข่ายจัดการสิ่งแวดล้อมบนที่สูง

                                                – กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง โดย เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและ
                                                สิ่งแวดล้อม

                                                – การศึกษาและวัฒนธรรม โดย เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง

15.00 – 16.30 น.                    นำเสนอและแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง

                                                วิทยากรโดย พาตีจอนิ โอ่โดเชา และคุณกิตติศักดิ์ รันตกระจ่างศรี

17.00 – 18.30 น.                   พักรับประทานอาหารเย็น/แลกเปลี่ยนอาหารชนเผ่าพื้นเมือง

18.30 – 21.00 น.                   –  การแสดงละคร และกายกรรมปางแดง ของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง โดย คณะละครกลุ่ม
                                                มะขามป้อม

                                                – ชมสารคดีชนเผ่าพื้นเมือง

                                                – แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง

 

วันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม 2557

09.00 – 09.30 น.                   กิจกรรมเปิดพื้นที่สานพลัง เครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง

09.30 – 11.00 น.                   เวทีเสวนาวิชาการ “ชนเผ่าพื้นเมืองกับการปฏิรูปประเทศไทย” และร่วมพิจารณาข้อเสนอต่อการ
                                                ปฏิรูปประเทศ

11.00 – 11.15 น.                   การแสดงจากภูเขาจรดทะเลเพื่อเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมือง

11.15 – 12.00 น.                   อ่านแถลงการณ์และยื่นข้อเสนอ โดยตัวแทนเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง

                                                ผู้แทน เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง รับข้อเสนอและกล่าวโดย พล.ท.ปรีชา  จันทรโอชา

12.00 – 12.30 น.                   พิธีกรรมปิดงานโดยคุณลาบ  หาญทะเล ผู้อาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง(มอแกน)

                                                ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
                                                พระบรมราชินีนาถ ร้องนำโดยคุณอนุชาติ ลาพา

12.30 น. เป็นต้นไป               รับประทานอาหารกลางวัน /เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ผู้ประสานงานกองเลขานุการจัดงาน นางนิตยา  เอียการนา

ที่ติดต่อ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท. /IMPECT)

                252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

                โทร 053 398 591 Fax:: 053 398 592 Email:: nipt.secretariat@gmail.com

 

 

 

               

 

 ABOUT THE AUTHOR

การศึกษา ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว บางทีก็จริงจัง บางทีก็บ้าบอ