เทศบาลตำบลพบพระจัดประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เทศบาลตำบลพบพระจัดประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เทศบาลตำบลพบพระจัดประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2559  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

                ที่อาคารป้องกันบรรเทาสาธารภัยเทศบาลตำบลพบพระ  นายสมบูรณ์ ตันกร นายกเทศบาลตำบลพบพระเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2559   เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการ เพื่อเป้าหมาย เกิดประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของรัฐและประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย.ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพบพระปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระ    โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพบพระ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพบพระ และตัวแทนประชาชน จากทั้ง 6 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ 150 คน   โดยมีปัญหาและความต้องการของประชาชนจากทั้ง6ชุมชน ที่จัดอันดับปัญหาเร่งด่วนจากมติที่ประชุมของชุมชน ได้แก่ เรื่องการขอทำถนน คสล. การทำรางระบายน้ำ การขอหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ การจัดให้มีรถสูบสิ่งปฏิกูล และการจัดการด้านขยะภายในชุมชน เป็นต้น

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป