เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน

                ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชนสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

                โดยในการประชุมมีสาระสำคัญฝากถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในเรื่องการสำรวจผู้ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่อสม.ใหม่ แทน อสม.เก่า ที่เสียชีวิตไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อไปที่หัวหน้าอสม.แต่ละเขต โดยผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครแม่สอด อายุไม่เกิน 50 ปี อ่านออก เขียนได้   เรื่องการตามงานการชั่งน้ำหนักเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0-5 ปี ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งจะออกปฏิบัติหน้าที่ 4 ครั้งต่อ 1 ปี  ,  การส่งผลงานให้ส่งงานตามกำหนด ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อนำส่งและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงาน และการรณรงค์ปลอดลูกน้ำยุงลายในชุมชนซึ่งในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน มักจะมีพาชนะหรือแหล่งน้ำ ที่มีน้ำขังทำให้มีลูกน้ำยุงลายเพิ่มมากขึ้น จึงเน้นย้ำให้ อสม.ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ หมั่นสังเกต อย่าให้มีน้ำขังอันเป็นแหล่งก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลาย และสังเกตประชาชนในเขตที่รับผิดชอบว่ามีผู้ป่วยหรือไม่ อันเป็นการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ เพราะอาจจะเป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกได้

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป