เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน สิงหาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน สิงหาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน สิงหาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน

                ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชนสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือน สิงหาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2558 โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองงานวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

                โดยในการประชุมมีสาระสำคัญฝากถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในเรื่องการจัดทำประชาคมโดยทางคณะผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ในเรื่องการจัดทำประชาคมความต้องการของประชาชนในชุมเขตเทศบาลนครแม่สอดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคการจัดทำน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้มีปริมาณการใช้น้ำที่เพียงพอ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทำงานในพื้นที่ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและการก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซึ่งในการประชาคมครั้งนี้ได้รับความร่วมจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี การส่งผลงานให้ส่งงานตามกำหนด ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อนำส่งและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงาน และการรณรงค์ปลอดลูกน้ำยุงลายในชุมชนซึ่งในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน มักจะมีพาชนะหรือแหล่งน้ำ ที่มีน้ำขังทำให้มีลูกน้ำยุงลายเพิ่มมากขึ้น จึงเน้นย้ำให้ อสม.ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ หมั่นสังเกต อย่าให้มีน้ำขังอันเป็นแหล่งก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลาย และสังเกตประชาชนในเขตที่รับผิดชอบว่ามีผู้ป่วยหรือไม่ อันเป็นการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ เพราะอาจจะเป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกได้

//////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป