เทศบาลนครแม่สอด จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เทศบาลนครแม่สอด จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เทศบาลนครแม่สอด จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 300 คน โดยได้จะรับความรู้จาก อาจารย์สุพน ทิมอ่ำ  ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.นนทบุรี เขต 2 ซึ่งจะได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Netการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
                การคิดวิเคราะห์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป