เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2559

                ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด เป็นประพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายถิรยุทธ ฉันดิกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมพิธีเปิดจำนวนกว่า 1,000 คน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครู อาจารย์ ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้พร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายของทางภาครัฐ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย มีพัฒนาการทั้งทางด้านการศึกษาและกิจกรรมด่านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา นอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านพลานามัยและความแข็งแรงแก่ร่างกายของผู้เล่นแล้ว ยังเป็นการปลูกให้เด็กและเยาวชน มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดี คือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมรน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขัน ทีมนักกีฬา นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด อาทิ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส นำทีมร่วมกันเคลื่อนขบวนพาเหรด แห่รอบเขตเทศบาลนครแม่สอด แล้วมาจบที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อด้วยพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม รวมไปถึงการแสดงของนักเรียนจากทุกระดับชั้นของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

///////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป