เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมและมอบนโยบายการทำงานและการบริการประชาชน แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมและมอบนโยบายการทำงานและการบริการประชาชน แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมและมอบนโยบายการทำงานและการบริการประชาชน แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครแม่สอด

                ที่สถานีดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี และมีการแนะนำนายชาตรี สุขารมณ์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอดที่ได้มาดำรงค์ตำแหน่งใหม่ซึ่งเป็นสายตรงในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของข้าราชการ โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่และพนักงาน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอด และมอบนโยบายการทำงานและการบริการประชาชน ว่าด้วยเรื่องของกรอบงานหน้าที่ของส่วนงาน ทั้งด้านงานรักษาความปลอดภัย งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่นๆเช่น อุทกภัย วาตภัย งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โดยจะต้องมีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยมีการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอด้วยระบบวิทยุสื่อสารก็จะต้องสามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่นกัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้มากยิ่งๆขึ้นตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป