เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

                ที่ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายประเสริฐ อินทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด  เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และว่าที่ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สอด และจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในโครงการนี้ เป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จำนวน 60 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครแม่สอด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และสถานีตำรวจภูธรแม่สอด

                ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีขอสังคม พร้อมทั้งมีกลไกช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการรักษาความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 9 วางมาตรการในการป้องกันปัญหาในเรื่องยาเสพติด โดยให้รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติด เพทศบาลนครแม่สอด ได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดดังกล่าวจึงได้กำหนดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมและให้ ผู้ติดยาเสพติดได้ปรับตัวอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้โดยไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป