เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กค. 2558

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กค. 2558

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กค. 2558

                             คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและรองปลัดเทศบาลนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน ก.ค. ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ทั้ง  10  ชุมชนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

            ทางว่าที่ ร้อยตรี ประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ชี้แจงถึงการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนล่าสุดเพื่อเข้ามาร่วมการบริหารพัฒนานครแม่สอดได้แก่ นาย กุล  เครือวีระและยังชี้แจงถึงเรื่องการดูแลระมัดระวังสุขภาพของผู้สูงวัยอีกด้วย

                                ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด  ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด  ที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพทุก  ๆ  เดือน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  เป็นการเร่งด่วน  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด    ได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัด  เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป