เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กย. 2558

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กย. 2558

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กย. 2558

                             คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล นายถิรยุทธ ฉันติกุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและรองปลัดเทศบาลนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน ก.ค. ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ทั้ง  10  ชุมชนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

                ทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ชี้แจงถึงการบริหารพัฒนานครแม่สอดการชี้แจงถึงเรื่องการดูแลระมัดระวังสุขภาพของผู้สูงวัยอีกด้วย ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด  ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด  ที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพทุก  ๆ  เดือน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  เป็นการเร่งด่วน  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด    ได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัด  เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

//////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป