เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กย. 2558 ช่วงบ่าย

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กย. 2558 ช่วงบ่าย

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กย. 2558 ช่วงบ่าย

                             คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและรองปลัดเทศบาลนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน ก.ค. ช่วงบ่าย ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ทั้ง  10  ชุมชนที่ศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด

                ทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ชี้แจงถึงการบริหารพัฒนานครแม่สอดการชี้แจงถึงเรื่องการดูแลระมัดระวังสุขภาพของผู้สูงวัยอีกด้วย ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด  ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด  ที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพทุก    เดือน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  เป็นการเร่งด่วน  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด    ได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัด  เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว และการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุของผู้ที่มีอายุถึงเกณฑ์ โดยให้เร่งไปลงชื่อที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด และข่าวสารการเปลี่ยนแปลงการออมเงินของผู้สูงอายุ ของสำนักงานประกันสังคมสำหรับผุ้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปซึ่งจะเปลี่ยนหน่วยงานในการคุ้มครองสิทธิจากเดิมสำนักงานประกันสังคม โดยผู้สูงอายุสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตาก สาขาแม่สอด บนถนนสายบ้านเหนือ ปากซอยเข้าวัดบุญญาวาสได้ในวัน และเวลาราชการ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป