เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคมในช่วงบ่าย

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคมในช่วงบ่าย

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคมในช่วงบ่าย

                             ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายถิรยุทธ ฉันติกุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม ในช่วงบ่ายอีก  10  ชุมชนที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

                                โดยมีการชี้แจงการจัดทำประชาคมโดยทางคณะผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ในเรื่องการจัดทำประชาคมความต้องการของประชาชนในชุมเขตเทศบาลนครแม่สอดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคการจัดทำน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้มีปริมาณการใช้น้ำที่เพียงพอ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทำงานในพื้นที่ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง และการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซึ่งในการประชาคมครั้งนี้ได้รับความร่วมจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

                                จากนั้นทางเทศบาลนครแม่สอด  ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด  ที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพทุก  ๆ  เดือน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  เป็นการเร่งด่วน  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด    ได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัด  เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป