เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม

เทศบาลนครแม่สอด จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม

                             คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและรองปลัดเทศบาลนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ทั้ง  10  ชุมชนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

                                ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด  ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด  ที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพทุก  ๆ  เดือน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  เป็นการเร่งด่วน  ตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของเทศบาลนครแม่สอด    ได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัด  เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ชี้แจงถึงทางเทศบาลนครแม่สอดได้มีการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง กองงานสุขภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยออกทำการขุดลอกรางระบายน้ำ ตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางน้ำ ปรับขยายร่องน้ำในคูคลอง ทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่แต่ละชุมชนที่ขอกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถขนเศษขยะกิ่งไม้ ที่ทางประธานชุมชนได้มีการขุดลอกคลองรางระบายน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยถึงปัญหาในช่วงฤดูฝนนี้

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป