เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำเอกสารทางวิชาการ

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำเอกสารทางวิชาการ

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำเอกสารทางวิชาการ

                      ที่ห้องเออีซี ชั้น 2  เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายให้ทางคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 หรือ ปสศ.14  ในการเดินทางมาเข้าร่วมศึกษาดูงานในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำเอกสารทางวิชาการ

                      โดยการเดินเข้าสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการนำเอาตรรกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบาย  รวมทั้งการบริหาร และการตรวจสอบการดำเนินงาน   เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนหนึ่งของการศึกษา

                      ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงนำนักศึกษาระดับสูง ปศส.รุ่นที่ 14 เข้ารับทราบข้อมูลกลุ่มเอกสารวิชาการเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสต่อการพัฒนา เอสเอ็มอี  กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยการนำของ ศ.พิเศษ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตรนำคณะเข้าสัมภาษณ์รับข้อมูลด้วยกันทั้งสิ้นกว่า  20 คน//////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป