เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อปท.กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อปท.กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อปท.กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายให้ทางคณะจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ในการเดินทางมาเข้าร่วมศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อปท.กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งนำโดยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัยนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจำนวนกว่า 30 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลนครแม่สอด ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาดูงานพร้อมจัดเตรียมข้อมูลความพร้อมรองรับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดของตน

                โดยการเดินทางมาร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลความพร้อมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   เพื่อสร้างองค์ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก – ภายใน จุดอ่อน – จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ  เพื่อเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ ของ อปท. กับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ//////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป