เทศบาลนครแม่สอด องค์กรจัดการน้ำเสีย ร่วมกันออกทำการประชาสัมพันธ์จัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครแม่สอด องค์กรจัดการน้ำเสีย ร่วมกันออกทำการประชาสัมพันธ์จัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครแม่สอด องค์กรจัดการน้ำเสีย ร่วมกันออกทำการประชาสัมพันธ์จัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

องค์กรจัดการน้ำเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองงานสุขาภิบาลเทศบาลนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบำบัดในการจัดการน้ำเสียของอาคารบ้านเรือน ร้านค้าและโรงงานในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยมีการนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกใบประชาสัมพันธ์พร้อมรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้านที่มีอาคารบ้านเรือน ร้านค้าและโรงงานที่มีการทิ้งน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำรวม

                องค์กรจัดกาน้ำเสียได้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของทางเทศบาลนครแม่สอด โดยได้มีการจัดตั้งสำนักงานการจัดการน้ำเสีย สาขาเทศบาลนครแม่สอด เพื่อทำการบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป