เทศบาลนครแม่สอดขุดลอกคู คลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด และกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำในลำคลองตรอกลำไย

เทศบาลนครแม่สอดขุดลอกคู คลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด และกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำในลำคลองตรอกลำไย

เทศบาลนครแม่สอดขุดลอกคู คลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด และกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำในลำคลองตรอกลำไย

                ที่บริเวณสะพาน ตรอกลำไย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ลงพื้นที่พร้อม ผอ.การกองช่าง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยดับเพลิง เจ้าหน้าที่กองช่าง  เจ้าหน้าที่เทศกิจ  เทศบาลนครแม่สอด  ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาในลำคลอง เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผักตบชวาหนาแน่นเป็นจำนวนมาก และเกรงว่าจะมีการขยายแพร่พันธุ์มากขึ้น และกีดขวางการไหลเวียนของน้ำซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่  และในเขตพื้นที่นครแม่สอดทุกชุมชนก็เริ่มมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาลำคลองภายในชุมชนเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน สำหรับการลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา จะทำการกำจัดในบริเวณตรอกลำไย และสะพานดำ ซึ่งมีจำนวนผักตบชวามาก และสำหรับในพื้นที่ ที่มีน้ำขังระบายยากเช่น บริเวณตลาดพาเจริญ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำไปแล้ว และยังทำอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นที่ตลาดสด มีการชำระสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำตลอดเวลา และได้ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจขันกับผู้ค้าไม่ให้มีการนำขยะ หรือสิ่งของย่อยยาก ทิ้งลงในท่อระบายน้ำ โดยการให้ความรู้ และ ตรวจขันอย่างจริงจัง  สำหรับเบอร์โทรศัพท์ สายตรง เพื่อรับเรื่องจากประชาชน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด 055-531222    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-547132  และ กองช่าง 055-547133  หรือสายด่วน  199    ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป