เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2558

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2558 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาลรักษาการปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานจากองค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่อง การรายงานความก้าวหนาการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558 , รายงานความก้าวหน้าการปรับแก้ไขข้อตกลงการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครแม่สอด , โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย , โครงการจัดทำวีดีทัศน์ การดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย /การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย , การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบำบัดน้ำเสียพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสีย , การดำเนินงานเรื่องการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2558 และ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ 2558

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป