เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่สอด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่สอด ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 1046/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  โดยมีนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด  รองปลัดเทศบาลนครแม่สอด  พัฒนาการตำบลแม่สอด เกษตรตำบลแม่สอด ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  ประธานสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก  ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวและบริหารนครแม่สอด  ประธานเครือข่ายโอท๊อปจังหวัดตาก  ประธานองค์กรสื่อสารมวลชนแม่สอด ประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลแม่สอด ประธานชุมชนบ้านเหนือสามัคคี เป็นคณะทำงาน  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอด เป็นคณะทำงานและเลขานุการ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณเทศบาลนครแม่สอด  เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเทศบาลนครแม่สอด เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  โดยได้กำหนดเอา ห้องประชุม AEC เป็นศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบลแม่สอด และจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

                โดยการเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะขยายตัว โดยมีศูนย์ประจำตำบลให้เกิดความเข็มแข็ง ชัดเจน ประสานใจ ประสานผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลจึงมีความสำคัญในการประสานงานด้านต่างๆในพื้นที่ให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจและนักลงทุนที่สนใจสามารถมาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลมากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยในศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากมิติ จากคณะทำงานของแต่ละตำบล เข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลทุกพื้นที่ ทั้งเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่ การกำหนดผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การเร่งรัดขอถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ เพื่อรองรับการลงทุน และ เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกตำบล รับ AEC

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป