เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลทั้ง 14 ตำบล

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลทั้ง 14 ตำบล

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลทั้ง 14 ตำบล

ที่ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบลแม่สอด สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีหัวหน้าคณะทำงานระดับตำบล ทั้ง 14 ตำบลหารือร่วมกับ จนท.ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ,เรื่องพิจารณา การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , ค่าเยียวยาราษฎรในพื้นที่ของรัฐที่มีการถอนสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ, เพิ่มวัตถุประสงค์ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. แล้วสามารถเปลี่ยนมาเป็นที่ราชพัสดุได้หรือไม่

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง 14 ตำบล

 

ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป