เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ทั้ง 14 ตำบล อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ทั้ง 14 ตำบล อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ทั้ง 14 ตำบล อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ

                ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบลแม่สอด สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล ทั้ง 14 ตำบล โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) 8-3-3 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย

1.               เรื่องการขอแก้ไขผังเมืองรวมการขอแก้ไขผังเมืองรวมในพื้นที่ 8-3-3 ทั้ง 14 ตำบล ขอให้ทั้ง 14 ตำบลบังคับใช้มาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยแก้ไขจากพื้นที่สีเขียวให้เป็นสีอื่นซึ่งมีรูปแบบที่สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้

2.               ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ สปก. , นสร. และ สหกรณ์นิคม โดยขอเพิ่มประโยชน์ในการใช้ที่ดินให้มีมากกว่าการทำการเกษตร ให้สามารถทำการค้าการพาณิชย์ อุตสาหกรรม ฯลฯ สามารถเช่าโอนได้ และกำหนดเป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทั้ง 14 ตำบล

3.               ความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค – อุปโภค ของประชากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไฟฟ้า , ประปา, ถนน , ขยะ , น้ำท่วม

4.               การของบประมาณจากนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ 8-3-3 ทั้ง 14 ตำบล โครงการเมกะโปรเจคส์ เช่น การขุดเจาะอุโมงค์ , การขยายถนนสายตาก – แม่สอด และโครงการอื่นๆ ดำเนินการโดยรัฐบาล , โครงการต่างๆ ที่ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เอง 

5.               การจัดการแรงงานขอให้แรงงาน (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ม.14 แห่ง พ.ร.บ. การทำงานของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2551) กำหนดให้แต่ละพื้นที่ต้องทราบจำนวนประชากรแรงงานต่างด้าว เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและแต่ละท้องถิ่นสมควรได้ส่วนแบ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้ง 14 ตำบล โดยให้ อปท. ร่วมเป็นคณะกรรมการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากด้วย 

6.               การจัดการระบบประปาอาจมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล (8-3-3) ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการ 

7.               การบริหารจัดการขยะการจัดการขยะขอให้มีการจัดการในพื้นที่ที่จะรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง 14 ตำบล โดยแบ่งเป็น 3 จุด 1. บริเวณอำเภอแม่สอด 2. บริเวณอำเภอแม่ระมาด 3. บริเวณอำเภอพบพระ

ภาพ / ข่าว  เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป