เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2559

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2559 โดยมี รองานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องความคืบหน้าการประชุมอนุกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2  เรื่องการปฏิบัติภารกิจราชการของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในช่วงวันที่ 13-15 ที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นเป็นการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยสำนักปลัดเทศบาล และเรื่องติดตามงานที่มอบหมายแต่ละกอง / ฝ่าย  , การกำหนดการเปิดประชุมสภาซึ่งได้กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559  และความคืบหน้าแผนงานการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณปี 2559

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป